ANBI Diaconie Johanneskerk - Gereformeerde Kerk Leersum ANBI Diaconie Johanneskerk - Gereformeerde Kerk Leersum

ANBI Diaconie  Gereformeerde Kerk Leersum

Johanneskerk

                                                                                                                                                      

1. Kerkelijke gemeente:

Naam van de gemeente:  Gereformeerde Kerk Leersum te Leersum.

2. Fiscaal RSIN nummer:

RSIN College van Diakenen Gereformeerde kerk Leersum: 824121594

3. Contactgegevens:

Kerkenraad:
Gereformeerde Kerk Leersum
Lomboklaan 9
3956 DE  Leersum
Email:
Telefoon: 0343-454396
                                                                                                                 
Diaconie:
email:
telefoon: 0343-452199

4. Bestuurssamenstelling Kerkenraad:

1 predikant

1 voorzitter (emeritus predikant, vrijwilliger)

1 scriba (ouderling)

3 wijk-ouderlingen

5 diakenen

3 kerkrentmeester (ouderlingen)

5. Bestuurssamenstelling Diaconie:

1 voorzitter
1 penningmeester
3 diakenen

6. Beleidsplan:

De kerkenraad van de Johanneskerk heeft in samenspraak met de gemeente het beleidsplan 2019-2023 ‘De Johanneskerk: een vitale gemeente’ opgesteld.

7. Het beloningsbeleid:

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijke werkers, kosters/beheerders is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland”. De hierop betrekking hebbende regeling vindt u via deze link:

“Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland”.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

8. De doelstelling van de instelling:

De Johanneskerk is een open gemeenschap van op elkaar betrokken en met elkaar meelevende mensen, waar het geloof in God centraal staat. Iedereen is van harte welkom. De Johanneskerk is dan ook een ontmoetingsplek en tevens een geloofsgemeenschap die open staat voor de wereld om ons heen.

De activiteiten van de gemeente hebben het karakter van Dienen, Vieren en Leren.

Dienen:

Pastorale zorg voor ouderen en jongeren is een belangrijk aspect van de Johanneskerk geloofsgemeenschap (pastoraat). Hiernaast is de blik ook op de wereld gericht. Waar mogelijk probeert de gemeente de nood in de wereld te lenigen (diaconaat).

Vieren:

De wekelijkse vieringen kenmerken zich door:

·       Bijbeluitleg op eigentijdse wijze.

·       Betrokkenheid van jong én oud zodat allen zich vanuit hun belevingswereld betrokken voelen.

Leren:

Naast de geloofsopvoeding van de jonge gemeenteleden worden er activiteiten ontwikkeld die er op gericht zijn om het geloof te verdiepen en verder te ontwikkelen.

Samenwerking:

De Johanneskerkgemeente werkt in federatief verband samen met de Michaelkerkgemeente. Daarnaast zijn er ook nauwe contacten met de andere Leersumse geloofsgemeenschappen.

9. Diaconie Gereformeerde Kerk Leersum - Jaarverslag van de uitgeoefende activiteiten:

De diaconie heeft zich ingespannen voor de volgende activiteiten:
  • Project Myanmar van Kerk in Actie
  • Project Kinderen in de Knel van Kerk in Actie.
  • Noodhulp bij calamiteiten.
  • Medewerking aan het project “Schuldhulpmaatje.
  • Participatie van het project “Eetcafé”, maandelijks wordt aan alleenstaanden tegen een geringe vergoeding een maaltijd aangeboden.
  • Het verzamelen van voedsel en geld voor de Voedselbank Utrechtse Heuvelrug.
  • Verdeling opbrengsten van collectes zoals in de onderstaande begroting is weergegeven.
  • Ondersteuning van de Stichting Vluchtelingenwerk Utrechtse Heuvelrug, opgericht door de gezamenlijke kerken van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.  
  • Ondersteuning van de Stichting Vrolijkheid, locatie A.Z.C.  Leersum, Utrechtse Heuvelrug.

10. Diaconie Gereformeerde Kerk Leersum: Financiële verantwoording 2018:

Diaconie Gereformeerde Kerk Leersum: Financiële Verantwoording 2018
Overzicht van Baten en lasten over  2017 en 2018      
Baten begroting rekening rekening
  2018 2017 2018
opbrengsten uit bezittingen 0 0 0
bijdrage gemeenteleden 31000 35565 31158
totaal  baten 31000 35565 31158
       
       
Lasten      
besteding  diaconaal werk 29100 31813 30931
bijdrage aan andere organen binnen de kerk 1500 1452 1266
lasten beheer en adm bankkosten en rente 400 506 676
totaal lasten 31000 33771 32873
       
resultaat (baten-lasten) 0 +1794 -1715
       
 

11. Diaconie Gereformeerde Kerk Leersum: Begroting 2019 met toelichting daarop:

 
Baten begroting begroting  
  2018 2019  
Binnenlands diaconaat 9.700 10.000  
Werelddiaconaat 16.500 16.300  
Zending 4.800 5.400  
totaal baten 31.000 31.700  
       
Lasten      
Binnenlands diaconaat 11.100 8.000  
Werelddiaconaat 14.000 16.300  
Zending 4.000 5.400  
bijdrage aan andere organen binnen de kerk 1.500 1.500  
lasten beheer en adm. bankkosten en rente 400 500  
totaal lasten 31.000 31.700  
 
Diaconie Johanneskerk Leersum        
Totaal diaconaat/zending Begroting Totaal Begroting Totaal
  2018 2018 2019 2019
Baten        
Binnenlands diaconaat        
VVB 7.000   7.000  
Collecten en speciale doeleinden 2.700   3.000  
      9.700   10.000
Werelddiaconaat        
VVB 8.500   7.500  
Project 6.000   6.000  
Collecten en speciale doeleinden 2.000   2.800  
    16.500   16.300
Zending        
VVB 4.500   4.500  
Collecten en speciale doeleinden 300   900  
      4.800     5.400
totaal baten   31.000   31.700
         
Lasten        
Binnenlands diaconaat        
Afdracht collecten 2.700   2.600  
Overige doelen 6.000   3.500  
Diaconaal quotum 1.500    1.500  
Gezamenlijke acties 2.400    2.400  
Algemene kosten 400      
Totaal lasten 13.000 13.000   10.000
         
Werelddiaconaat        
Project 1 jarig Op zoek naar veiligheid 6.000      
Project 1-jarig Versterk de Kerk     6.000  
Overige projecten 6.000   7.500  
Afdracht collecten 2.000   2.800  
  14.000 14.000   16.300
Zending        
Overige projecten en afdracht collecten 4.000   5.400  
  4.000 4.000   5.400
totaal lasten   31.000   31.700
         
 

De diaconie van de Gereformeerde Kerk Leersum beschikt niet over bezittingen en voert een beleid waarbij alle inkomsten worden uitgekeerd aan de vastgestelde doelen.
Deze doelen worden in overleg met Kerk in Actie van de Protestantse Kerk vastgesteld. Deze organisatie beschikt binnen de Protestantse Kerk over de kennis en ervaring waarmee de juiste besteding van de gelden is gewaarborgd. 
Tevens wordt in ramp- en crisissituaties noodhulp verleend. 

terug