ANBI Johanneskerk - Gereformeerde Kerk Leersum ANBI Johanneskerk - Gereformeerde Kerk Leersum

1. Kerkelijke gemeente:

Naam van de gemeente:  Gereformeerde Kerk Leersum te Leersum.

2. Fiscaal RSIN nummer:

RSIN College van Kerkrentmeesters Gereformeerde Kerk Leersum : 824121570

3. Contactgegevens:

Kerkenraad:
Gereformeerde Kerk Leersum
Lomboklaan 9
3956 DE  Leersum
Email:
Telefoon: 0343-410631
                                                                                                                 
College van Rentmeesters:
email:
telefoon: 0343-453169

4. Bestuurssamenstelling Kerkenraad:

1 predikant
1 voorzitter (emeritus predikant, vrijwilliger)
1 scriba (ouderling)
3 wijk-ouderlingen
4 diakenen
3 kerkrentmeester (ouderlingen)

5. Bestuurssamenstelling College van Kerkrentmeesters:

1 voorzitter
1 secretaris                                                                                     
1 penningmeester
1 boekhouder
2 technici

6. Beleidsplan:

De kerkenraad van de Johanneskerkgemeente heeft in samenspraak met de gemeente het beleidsplan “Johanneskerk in Vogelvlucht – op weg naar 2016” opgesteld. Het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk is te lezen in Met Hart en Ziel.

7. Beloningsbeleid:

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijke werkers, kosters/beheerders is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland”. De hierop betrekking hebbende regeling vindt u via deze link:
“Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland”.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 

8. Doelstelling van de instelling:

De Johanneskerk is een open gemeenschap van op elkaar betrokken en met elkaar meelevende mensen, waar het geloof in God centraal staat. Iedereen is van harte welkom. De Johanneskerk is dan ook een ontmoetingsplek en tevens een geloofsgemeenschap die open staat voor de wereld om ons heen.
De activiteiten van de gemeente hebben het karakter van Dienen, Vieren en Leren.
Dienen:
Pastorale zorg voor ouderen en jongeren is een belangrijk aspect van de Johanneskerk geloofsgemeenschap (pastoraat). Hiernaast is de blik ook op de wereld gericht. Waar mogelijk probeert de gemeente de nood in de wereld te lenigen (diaconaat).
Vieren:
De wekelijkse vieringen kenmerken zich door:
  • Bijbeluitleg op eigentijdse wijze.
  • Betrokkenheid van jong én oud zodat allen zich vanuit hun belevingswereld betrokken voelen.
Leren:
Naast de geloofsopvoeding van de jonge gemeenteleden worden er activiteiten ontwikkeld die er op gericht zijn om het geloof te verdiepen en verder te ontwikkelen.
Samenwerking:
De Johanneskerkgemeente werkt in federatief verband samen met de Michaelkerkgemeente. Daarnaast zijn er ook nauwe contacten met de andere Leersumse geloofsgemeenschappen.

9. Jaarverslag Gereformeerde kerk Leersum van de uitgeoefende activiteiten:

In 2017 is ds Evelyn Noltus gedurende het hele jaar 50% in dienst geweest van de Johanneskerk.
 
Naast de pastorale zorg voor alle gemeenteleden is er speciale aandacht voor het crisispastoraat en de gemeenteleden in de leeftijdscategorie 25-45 jaar.
 
Activiteiten van het College van Kerkrentmeesters:
Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en onderhouden. Dit gebeurt door:
  • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening; 
  • het zorg dragen voor de geldwerving; 
  • het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente; 
  • het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente; 
  • het beheren van de financiën van de gemeente; 
  • het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever; 

10. Gereformeerde Kerk Leersum: Financiële Verantwoording over 2017:

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 
Baten en Lasten in Euro's
  begroting
        2017 
rekening
       2017
rekening
       2016
baten      
Opbrengsten uit bezittingen 19.800  20.552  25.976 
Bijdragen gemeenteleden 76.270  79.144  76.177 
Subsidies en overige bijdragen van derden 843 
Totaal baten                                                                         96.070  100.539  102.153 
       
lasten      
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijke werkers) 47.000  45.481  44.662 
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 6.500  4.076  3.423 
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 5.000  4.553  4.832 
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 20.500  21.033  26.794 
Salarissen (koster, organist e.d.) 3.000  2.870  2.805 
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 11.350  13.668  12.995 
Lasten overige eigendommen en inventarissen 2.670  3.508  6.017 
Totaal lasten  96.020  95.189  101.528 
Resultaat (baten – lasten)  50  5.350  625 
 
De gemeenteleden hebben uitstekend bijgedragen voor de VVB 2017: € 75.204.
Dit is voldoende voor de totaal begrote uitgaven bij een 50% predikantsbezetting.
De post belastingen is flink lager uitgevallen doordat de teruggave Regulerende Energiebelasting door de Belastingdienst over 2016 én 2017 is ontvangen. 
De kosten voor de viering van het 50-jarig jubileum van onze gemeente bedragen uiteindelijk € 3.935. Dit is geboekt onder kosten algemene kerkenraad en is hierboven terug te zien in ‘Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente’
Het totaal resultaat laat een positief saldo zien van € 5.350. Dit saldo is volledig besteed
voor aflossing op de rekeningcourant hypotheek bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer.
 

11. Gereformeerde Kerk Leersum: beknopt overzicht van de begroting 2019 met toelichting daarop

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijke kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant(en) of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. 
 
Baten en Lasten in Euro's
  begroting 2019 begroting 2018
Baten    
Opbrengsten uit bezittingen 20.800 20.800
Bijdragen gemeenteleden 74.870 75.270
Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0
Totaal baten 95.670 96.070
     
Lasten    
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijke werkers) 48.500 47.000
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 5.500 6.000
Bijdragen aan organen binnen de kerk 5.000 5.000
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 20.000 21.000
Salarissen (koster, organist, e.d.) 3.000 3.000
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 11.100 11.350
Lasten overige eigendommen en inventarissen 3.500 2.670
Totaal lasten 96.600 96.020
Resultaat (baten – lasten) -/-  930 50
 Uitgangspunten voor 2019
Baten:
VVB op basis van toezegging en betaling in 2018
Verhoging huuropbrengst pastorie met € 1.000                              
Verlaging hulp bij pastoraat met € 500
Verlaging verzekeringen met € 500
Verlaging kopieerkosten met € 500
Verlaging energiekosten met € 500
Verlaging rentelasten hypotheek met € 500

Lasten:
Predikant 50% fte
Verhoging predikantslasten met € 1.000
Verhoging gastpredikanten met € 500
Verhoging algemene kerkenraad met € 750
Verlaging huuropbrengst zalen met € 1.000
Verhoging kosten pastorie met € 830

Een tekort wordt gedekt uit een in 2018 ontvangen legaat.
 
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijke werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 
 

terug