ANBI Johanneskerk - Gereformeerde Kerk Leersum ANBI Johanneskerk - Gereformeerde Kerk Leersum

1. Kerkelijke gemeente:

Naam van de gemeente:  Gereformeerde Kerk Leersum te Leersum.

2. Fiscaal RSIN nummer:

RSIN College van Kerkrentmeesters Gereformeerde Kerk Leersum : 824121570

3. Contactgegevens:

Kerkenraad:
Gereformeerde Kerk Leersum
Lomboklaan 9
3956 DE  Leersum
Email:
Telefoon: 0343-410631
                                                                                                                 
College van Rentmeesters:
email:
telefoon: 0343-453169

4. Bestuurssamenstelling Kerkenraad:

1 predikant
1 voorzitter (emeritus predikant, vrijwilliger)
1 scriba (ouderling)
3 wijk-ouderlingen
4 diakenen
3 kerkrentmeester (ouderlingen)

5. Bestuurssamenstelling College van Kerkrentmeesters:

1 voorzitter
1 secretaris                                                                                     
1 penningmeester
1 boekhouder
2 technici

6. Beleidsplan:

De kerkenraad van de Johanneskerk heeft in samenspraak met de gemeente het Beleidsplan 2019-2013, "De Johanneskerk: een vitale gemeenteopgesteld.
Het beleidsplan van de Protestanse Kerk "Kerk 2025 - Waar een woord is, is een weg" vindt u hier

7. Beloningsbeleid:

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijke werkers, kosters/beheerders is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland”. De hierop betrekking hebbende regeling vindt u via deze link:
“Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland”.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 

8. Doelstelling van de instelling:

De Johanneskerk is een open gemeenschap van op elkaar betrokken en met elkaar meelevende mensen, waar het geloof in God centraal staat. Iedereen is van harte welkom. De Johanneskerk is dan ook een ontmoetingsplek en tevens een geloofsgemeenschap die open staat voor de wereld om ons heen.
De activiteiten van de gemeente hebben het karakter van Dienen, Vieren en Leren.
Dienen:
Pastorale zorg voor ouderen en jongeren is een belangrijk aspect van de Johanneskerk geloofsgemeenschap (pastoraat). Hiernaast is de blik ook op de wereld gericht. Waar mogelijk probeert de gemeente de nood in de wereld te lenigen (diaconaat).
Vieren:
De wekelijkse vieringen kenmerken zich door:
  • Bijbeluitleg op eigentijdse wijze.
  • Betrokkenheid van jong én oud zodat allen zich vanuit hun belevingswereld betrokken voelen.
Leren:
Naast de geloofsopvoeding van de jonge gemeenteleden worden er activiteiten ontwikkeld die er op gericht zijn om het geloof te verdiepen en verder te ontwikkelen.
Samenwerking:
De Johanneskerkgemeente werkt in federatief verband samen met de Michaelkerkgemeente. Daarnaast zijn er ook nauwe contacten met de andere Leersumse geloofsgemeenschappen.

9. Jaarverslag Gereformeerde kerk Leersum van de uitgeoefende activiteiten:

In 2018 is ds Evelyn Noltus gedurende het hele jaar 50% in dienst geweest van de Johanneskerk.
 
Naast de pastorale zorg voor alle gemeenteleden is er speciale aandacht voor het crisispastoraat en de gemeenteleden in de leeftijdscategorie 25-45 jaar.
 
Activiteiten van het College van Kerkrentmeesters:
Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en onderhouden. Dit gebeurt door:
  • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening; 
  • het zorg dragen voor de geldwerving; 
  • het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente; 
  • het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente; 
  • het beheren van de financiën van de gemeente; 
  • het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever; 

10. Gereformeerde Kerk Leersum: Financiële Verantwoording over 2018:

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 
Baten en Lasten in Euro's
  begroting
    2018
rekening
       2018
rekening
       2017
baten      
Opbrengsten uit bezittingen 20.800  17.484  20.552 
Bijdragen gemeenteleden 76.270  81.428  80.304 
Subsidies en overige bijdragen van derden
Totaal baten                                                                         97.070  98.912  100.856 
       
lasten      
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijke werkers) 48.500  47.569 45.961
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 7.750  7.250 10.160
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 5.000  4.828 4.553 
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 23.670  34.632 23.698
Salarissen (koster, organist e.d.) 3.000  2.760  2.870 
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 9.100  7.226 8.264
Lasten overige eigendommen en inventarissen 0
Totaal lasten  97.020  104.265  95.506 
Resultaat (baten – lasten)  50  -/-  5.353  5.350 
 

De gemeenteleden hebben heel goed bijgedragen voor de VVB 2018: € 76.784. Dit is een uitstekend resultaat, zeker als we letten op de gemiddelde jaarlijkse afname van het aantal gemeenteleden met zeven personen.In januari 2018 heeft de Gereformeerde Kerk te Leersum een legaat ontvangen van € 128.937. Aan dit legaat zijn geen voorwaarden verbonden. Er is door de kerkenraad nog geen besluit genomen over de besteding van het legaat.De afgelopen 6 jaar hadden wij een rekening- courant krediet bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer te Gouda. Dit krediet was verstrekt op basis van een hypotheek van € 100.000 op de pastorie. In verband met de toename van ons eigen vermogen door het legaat is op verzoek van de SKG het rekening-courant krediet teruggebracht tot € 25.000.

In 2018 zijn de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting:

- Meer opbrengst Vaste Vrijwillige Bijdragen: € 5.014;
- Minder opbrengst verhuur kerkzalen: € 4.376;
- Rooien van enkele bomen, inclusief kosten vergunning: € 2.400;
- Bestrating voor de kerkingang: € 4.203
- Meer onderhoud pastorie: € 5.500.

Hiermee sluit de jaarrekening 2018 met een tekort van € 5.353.

 

11. Gereformeerde Kerk Leersum: beknopt overzicht van de begroting 2019 met toelichting daarop

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijke kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant(en) of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. 
 
Baten en Lasten in Euro's
  begroting 2019 begroting 2018
Baten    
Opbrengsten uit bezittingen 20.800 20.800
Bijdragen gemeenteleden 74.870 75.270
Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0
Totaal baten 95.670 96.070
     
Lasten    
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijke werkers) 48.500 47.000
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 5.500 6.000
Bijdragen aan organen binnen de kerk 5.000 5.000
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 20.000 21.000
Salarissen (koster, organist, e.d.) 3.000 3.000
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 11.100 11.350
Lasten overige eigendommen en inventarissen 3.500 2.670
Totaal lasten 96.600 96.020
Resultaat (baten – lasten) -/-  930 50
 Uitgangspunten voor 2019
Baten:
VVB op basis van toezegging en betaling in 2018
Verhoging huuropbrengst pastorie met € 1.000                              
Verlaging hulp bij pastoraat met € 500
Verlaging verzekeringen met € 500
Verlaging kopieerkosten met € 500
Verlaging energiekosten met € 500
Verlaging rentelasten hypotheek met € 500

Lasten:
Predikant 50% fte
Verhoging predikantslasten met € 1.000
Verhoging gastpredikanten met € 500
Verhoging algemene kerkenraad met € 750
Verlaging huuropbrengst zalen met € 1.000
Verhoging kosten pastorie met € 830

Een tekort wordt gedekt uit een in 2018 ontvangen legaat.
 
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijke werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 
 
terug