ANBI Johanneskerk - Gereformeerde Kerk Leersum ANBI Johanneskerk - Gereformeerde Kerk Leersum

1. Kerkelijke gemeente:

Naam van de gemeente:  Gereformeerde Kerk Leersum te Leersum.

2. Fiscaal RSIN nummer:

RSIN College van Kerkrentmeesters Gereformeerde Kerk Leersum : 824121570

3. Contactgegevens:

Kerkenraad:
Gereformeerde Kerk Leersum
Lomboklaan 9
3956 DE  Leersum
Email: scribajohanneskerk@pknleersum.nl
Telefoon: 0343-410631
                                                                                                                 
College van Rentmeesters:
email: cvkjohanneskerk@pknleersum.nl
telefoon: 0343-453169

4. Bestuurssamenstelling Kerkenraad:

1 predikant
1 voorzitter (emeritus predikant, vrijwilliger)
1 scriba (ouderling)
3 wijk-ouderlingen
4 diakenen
3 kerkrentmeester (ouderlingen)

5. Bestuurssamenstelling College van Kerkrentmeesters:

1 voorzitter
1 secretaris                                                                                     
1 penningmeester
1 boekhouder
2 technici

6. Beleidsplan:

De kerkenraad van de Johanneskerk heeft in samenspraak met de gemeente het Beleidsplan 2019-2023, "De Johanneskerk: een vitale gemeenteopgesteld.
Het beleidsplan van de Protestanse Kerk "Kerk 2025 - Waar een woord is, is een weg" vindt u hier

7. Beloningsbeleid:

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijke werkers, kosters/beheerders is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland”. De hierop betrekking hebbende regeling vindt u via deze link:
“Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland”.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 

8. Doelstelling van de instelling:

De Johanneskerk is een open gemeenschap van op elkaar betrokken en met elkaar meelevende mensen, waar het geloof in God centraal staat. Iedereen is van harte welkom. De Johanneskerk is dan ook een ontmoetingsplek en tevens een geloofsgemeenschap die open staat voor de wereld om ons heen.
De activiteiten van de gemeente hebben het karakter van Dienen, Vieren en Leren.
Dienen:
Pastorale zorg voor ouderen en jongeren is een belangrijk aspect van de Johanneskerk geloofsgemeenschap (pastoraat). Hiernaast is de blik ook op de wereld gericht. Waar mogelijk probeert de gemeente de nood in de wereld te lenigen (diaconaat).
Vieren:
De wekelijkse vieringen kenmerken zich door:
  • Bijbeluitleg op eigentijdse wijze.
  • Betrokkenheid van jong én oud zodat allen zich vanuit hun belevingswereld betrokken voelen.
Leren:
Naast de geloofsopvoeding van de jonge gemeenteleden worden er activiteiten ontwikkeld die er op gericht zijn om het geloof te verdiepen en verder te ontwikkelen.
Samenwerking:
De Johanneskerkgemeente werkt in federatief verband samen met de Michaelkerkgemeente. Daarnaast zijn er ook nauwe contacten met de andere Leersumse geloofsgemeenschappen.

9. Jaarverslag Gereformeerde kerk Leersum van de uitgeoefende activiteiten:

In 2018 is ds Evelyn Noltus gedurende het hele jaar 50% in dienst geweest van de Johanneskerk.
 
Naast de pastorale zorg voor alle gemeenteleden is er speciale aandacht voor het crisispastoraat en de gemeenteleden in de leeftijdscategorie 25-45 jaar.
 
Activiteiten van het College van Kerkrentmeesters:
Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en onderhouden. Dit gebeurt door:
  • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening; 
  • het zorg dragen voor de geldwerving; 
  • het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente; 
  • het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente; 
  • het beheren van de financiën van de gemeente; 
  • het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever; 

10. Gereformeerde Kerk Leersum: Financiële Verantwoording over 2019:

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.


Toelichting bij de jaarrekening

Bij de goedkeuringsbrief voor de begroting 2020 kreeg het College van Kerkrentmeesters de opdracht om minimaal € 1 op de balans te zetten voor Installaties kerkelijke gebouwen, Installaties woning Nieuwe Steeg 15, Inventarissen kerkelijke gebouwen en Niet-monumentaal orgel. Dit staat nu op de balans.
De gemeenteleden hebben voor de VVB € 70.046 bijgedragen. Dit is minder dan vorig, maar wel in overeenstemming met het voortdurend dalen van het aantal leden.
In 2018 zijn de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting:
Minder verhuur kerkzalen € 1.681. Minder opbrengst VVB € 1.200. Meer onderhoud kerkgebouw
€ 4.100. Meer onderhoud woning € 2.800. Minder kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten € 900.

Hiermee sluit de jaarrekening 2019 met een tekort van   € 3.355
 

11. Gereformeerde Kerk Leersum: beknopt overzicht van de begroting 2020 met toelichting daarop:

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.
Het plaatselijke kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant(en) of andere werkers verrichten
hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

 
Baten en lasten in Euro’s
  begroting 2020 begroting 2019
Baten    
Opbrengsten uit bezittingen 18.800 20.800
Bijdragen gemeenteleden 75.150 74.870
Door te zenden collecten en giften 1.000 1.000
Totaal baten 94.950 96.670
     
Lasten    
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 20.700 20.500
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen 3.600 0
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties, inventaris 2.000 0
Pastoraat  50.000 49.500
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 7.500 7.500
Verplichtingen / bijdragen aan andere organen 5.000 5.000
Salarissen en vergoedingen 3.000 3.000
Kosten beheer, administratie en archief 7.550 7.850
Rentelasten en bankkosten 250 250
Afdrachten door te zenden collecten en giften 1.000 1.000
Totaal lasten 100.600 94.600
Resultaat verslagjaar -/- 5.650   -/-  2.070
Onttrekkingen bestemmingsreserves 7.000 2.000
Toevoegingen bestemmingsreserves - 4.500 - 5.000
Resultaat naar algemene reserve -/-  3.150 -/-  930
 
Uitgangspunten voor 2020
Baten:
VVB op basis van toezegging en betaling in 2019
Verlaging huuropbrengst zalen met € 2.000
 
Lasten:
Predikant 50% fte
Verhoging predikantslasten met € 1.000
Verhoging toevoeging onderhoudsfonds met € 1.500
Verhoging afschrijving kerkelijke inventaris met € 2.000
Verhoging schoonmaakkosten met € 500
Verlaging hulp bij pastoraat met € 500
Verlaging verzekeringen met € 500
Verlaging energiekosten met € 500
Verlaging kosten drukwerk met € 500
 
Bij de actie Kerkbalans 2020 zal de gemeenteleden worden gevraagd hun VVB-bijdrage met 3% te verhogen.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijke werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 
 

terug