Wie zijn wij? Wie zijn wij?
Wie zijn wij?

De Michaëlkerk, de voormalige Hervormde gemeente van Leersum, wil een eigentijdse, open en gastvrije gemeente zijn. Ze wil bewust van historie en tradities haar plek innemen in het dorp en tussen de mensen, met een open oog en oor voor het leven van vandaag de dag en de wereld om ons heen.
De Michaëlkerk is als protestantse gemeente in Leersum een gemeenschap van mensen die willen leven in het spoor van Jezus Christus. De Bijbelse boodschap wijst ons daarbij een weg en Gods Geest stimuleert ons om die weg met elkaar te gaan.
 
In de gemeente als gemeenschap hoort er ruimte te zijn voor alle vragen en vreugden die mensen op hun geloofs- en levensweg tegen komen. Door een open en uitnodigende houding willen we die ruimte in alle onderdelen van het gemeenteleven bereiken: in vieringen en vergaderingen, pastorale aandacht en diaconale betrokkenheid, kringenwerk en overige activiteiten.
 
De Michaëlkerk wil actief deel uitmaken van de samenleving. De gemeente hoopt daarbij als gemeenschap voor haar leden en voor haar omringende samenleving een bron van inspiratie te kunnen zijn.


De gemeente kerkt in het van oorsprong Romaanse kerkgebouw uit de 13e eeuw langs de Rijksstraatweg, middenin het centrum van Leersum. Het kerkgebouw is in de vorige eeuwen tweemaal naar het noorden vergroot. Sinds 2004 is aan de zijde van het Kerkplein het nieuwe Michaëlhuis in gebruik als ontmoetingscentrum van de gemeente.

In de jaren hierna ontstond in toenemende mate behoefte aan meer ruimte en flexibiliteit voor het hedendaags vieren van de liturgie.  In 2017 heeft dit geleid tot een vernieuwing van het liturgisch centrum en andere aanpassingen in het historische kerkgebouw. Om meer ruimte te creëren kreeg de kansel een andere plaats. Er is een nieuw liturgisch centrum gekomen met een flexibel podium en nieuw meubilair. De witte aandachtswand verbeeldt een horizon van stilte,  omdat er juist geen einde is maar elke dag weer een nieuw begin, een belofte van Gods toekomst. Deze wand wordt ook heel praktisch gebruikt voor de beeld projectie.  Een nieuw doopvont markeert nu de ingang van de kerk, als teken dat hier  een plek is waar door de eeuwen heen mensen gedoopt zijn én waar dit nog steeds gebeurt.

Om te benadrukken dat een kerk een ruimte is om te vieren, is ook gekozen voor een andere kleurstelling. Het ronde tongewelf is lichtblauw geworden, met daarlangs een bies die goudgeel geschilderd is. De wanden zijn wit en de vloer heeft antraciet tegels gekregen. Door deze kleuren wordt de verbinding tussen hemel (lichtblauw) en aarde (antraciet) en de zon die altijd weer opkomt (goudgeel) verbeeld.
Bijzonder is dat een middeleeuwse nis in het koor van de kerk, jarenlang verstopt achter een lambrisering, weer zichtbaar is gemaakt. Hier is ook een piscina te zien: een wasbekken waarlangs in vroeger  tijden wij-, doop- en reinigingswater naar buiten liep. Een vanuit historisch oogpunt uniek element, waarschijnlijk stammend uit eind 13e eeuw. 
Eén van de twee oude kerkramen, die eveneens hersteld zijn en herinneren aan de allereerste jaren dat hier een kapel heeft gestaan, is de plek geworden waar overleden gemeenteleden worden herdacht: een gedachtenissteen met naam, geboorte- en overlijdensdatum van de overledene wordt in de nis gelegd.
Mede dankzij een nieuwe beeld- en geluidsinstallatie is de sfeervolle Michaëlkerk met al deze aanpassingen een op de toekomst gericht kerkgebouw,  dat rust en ruimte biedt om op eigentijdse wijze onze vieringen te kunnen houden en daarnaast voor vele andere doeleinden geschikt is. 

Het samengaan van oud en nieuw -historische dorpskerk en eigentijdse aanpassingen- tekent tegelijk de uitdaging die de Michaëlkerk voor zich ziet: in verbondenheid met de ons in een eeuwenlange traditie overgeleverde geloofsinhoud datzelfde geloof op een eigentijdse en aansprekende wijze gestalte te geven.


In ons pastoraat en ons diaconaat letten we op de veranderingen in de samenleving en op  knelpunten in de directe en de wereldwijde omgeving.  Omdat de samenleving èn het kerkelijk leven in beweging zijn, willen we als kerk open staan voor nieuwe uitdagingen die zich aandienen. Vanzelfsprekend moeten we daarbij goed afwegen welke inzet daarbij nodig is en gegeven kan worden.

Bij de veranderingen hoort ook het gebruik van moderne communicatiemiddelen. De Michaëlkerk zoekt naar een passende inzet daarvan op diverse terreinen van het gemeenteleven.

De gemeente is divers samengesteld, zowel qua leeftijd, achtergrond als geloofsbeleving. Deze diversiteit en pluriformiteit worden als waardevol ervaren en bieden ruimte voor verschil in opvattingen, al zullen door de kerkenraad in sommige situaties vanzelfsprekend ook bepaalde keuzes gemaakt moeten worden die richtinggevend zijn. Ondanks deze verschillen is er sprake van onderlinge verbondenheid en betrokkenheid, hetgeen o.a. tot uiting komt in het grote aantal gemeenteleden dat bereid is een taak binnen de gemeente op zich te nemen en hier heel trouw in is.
 
In principe is er iedere zondagochtend een kerkdienst, die om 10.00 uur begint. Voor kinderen in de basisschool leeftijd is er kindernevendienst: na het begin van de dienst in de kerk te hebben meegemaakt gaan zij naar hun eigen ruimte, om daar een bijbelverhaal te horen en er daarna iets over te maken of te knutselen. Meestal is er één groep voor de kinderen van groep 1 t/m 4 en één groep voor de kinderen van 5 t/m 8. Voor kinderen jonger dan 4 jaar is er oppas aanwezig in de kelder van het Michaëlhuis.

Na afloop van iedere zondagse dienst is er de mogelijkheid om elkaar in het Michaëlhuis te ontmoeten en nog wat na te praten onder het genot van een kop koffie/thee.

  
 
terug